من در اینجا سوگند یاد می کنم که دیگه به کیا فکر نکنم 

سوگند یاد می کنم برای آرامش و رفاهم دست از تلاش بردارم و نا امید نشم..

سوگند یاد می کنم خودم رو خوشبخت کنم و منتظر هیچ اکسیر جادوی خوشحالی از طرف کسی نباشم ...

سوگند یاد می کنم مواظب خودم باشم همانطور ک تا الان بوده ام و شادی برای خودم درست کنم