خدایا بخاطر وجود خواهرم شکر می کنم 

اگه اونم نباشه

من خیلی وقت قبلش مردم 

دلم مث یه جام چینی شکسته شده که با هیچ بندی بند زده نمیشه 

منم و چن تکه شکسته 

شرمندتم دل من