خب جایگزین کردن...کار آسانی نبست 

احساس نفر سوم بودن یه رابطه رو دارم 

پسرا خیلی بی شعورن که همزمان دو نفر رو نگه میدارن و از هیچ کدام دل نمی کنند