به خودم قول دادم امروز با ...تماس بگیرم و تکلیف رو مشخص کنم

خب اصلن وقت نشد 

ولی بهش پیام دادم و تقریبا تعیین تکلیف کردم که دل ببرم یا ببندم