به این نتیجه رسیدم علت کوتاه بودن تمام رابطه هام,چ رفیقام چ آقایون, بخاطر خشک و سفت بودن من بوده

و برای تغییر دیر هست و تموم شدم رفت