بعد از ریختن چند قطره اشک و دوتا آهنگ غمگین 

یهو پاشدم و 35 دقیقه تمرین رقص عربی انجام دادم

خیلی خوب بود