بخشیدن بعضی آدما معادل دادن فرصتی دوباره برای شکستن دلتونه 

حواستان باشه ,نبخشید.