خودمم باورم نمیشه 

تو توی حجم دلتنگی امروز من نبودی