شاید مهاجرتم به آلمان به زودی درست شه (تا زمستون)

خیلی ناراحت کننده س که خوشحالم می خوام از خاکم برم 

عاشق خاکمم اما غریبه ام همه جای زمین برای من فرقی نداره 

وقت دکترم افتاد برای فردا عصر