به یادتم رفیق 

اما دستم به حرف دلم گوش نمیده 

کچل 

بی معرفت 

نامرد