نگران دختر آینده م شدم *خیلی دوست دارم دختر دار بشم *

خخخخخ 

واقعا دختر من تو این دنیای کثیف چطوری بدنیا میاد 

وقتی هم تو کف این سه حرفی س*ک*س هستن 

وقتی متاهل ها در جستجوی مدل های جدید و رنگارنگ و مجرد تو کف یه آغوش و لب هستن (متاهل های خیلی متین )

وقتی حتی باید به متاهل هم هشدار داد فیلم پورن نبین بدبخت میشی 

دخترکم ,هیچ وقت به دنیا نمیارمت 

ترجیح میدم یه یک پریود تبدیل بشی و هیچ به لقاح نرسی