از کلامم حذف شدی 

از نوشته هامم حذف میشی 

از گوشیم پاک میشی 

و این تلخ تربن حالت ممکنه 

خیلی سعی کردم اینجوری نشه اما شد ..

ببخش که خیلی خوب بودم