هر روز روی این دیوار مجازی می گم دلم تنگ شده 

دلتنگی بخشی از فراموشیه 

دلم برات تنگ شده چون واقعا بخشی از زندگیم بودی و مودب و مهربون بودی 

نمی دونم چرا فراموشم کردی 

منم سعی می کنم دوستت داشته باشم ولی فراموشت کنم ..

آر راه دور دوستت دارم